English | 中文
加入快速信息邮件群:
第二届精英赛 - 第二次对抗赛 - 组合&对抗 - 积分情况
五月 26, 2018
第二轮积分赛
Royal Ashburn GC.  May 26, shotgun. 男子蓝Tee(6500 Yards), 女子金Tee(5500 Yards)
比赛场地地址:995 Myrtle Rd W, Whitby, ON L0B 1A0
12:30 – 1:30 pm 签到/缴费,1:40pm 照相,1:59 PM 开球。 现金缴费:只打球$90; 打球+晚宴: $110

 

组别 球员姓名 个人杆数 第2轮对抗赛积分 各组点数 参与分
1 Frank Deng 88 300 1 200
Kevin Yang (无计分卡,按0分计) 300 1 200
Jane Yang 106 300 1 200
Jianqiang Tang (无计分卡,按0分计) 300 1 200
2 Jack Shen (无计分卡,按0分计) 300 1 200
Golf Song 91 300 1 200
Charlie Zou (无计分卡,按0分计) 300 1 200
jack Li 111 300 1 200
3 Garrison Qu 95 400 2 200
Wahoo 79 400 2 200
David Yang 104 400 2 200
Lao Ding 89 400 2 200
4 Alvin Wang 94 400 2 200
Joseph Pang 85 400 2 200
David Huang 104 400 2 200
Ryder Wang 99 400 2 200
5 Wayne Yu 98 400 2 200
Yingxue Jiang 94 400 2 200
Sam He 92 400 2 200
Victor Geng 94 400 2 200
6 Jinhua 93 600 3 300
Lao Xiong 89 600 3 300
Paul Lian 105 600 3 300
Charles Wang(缺席)   -300   -300
7 David Young Chao 103 400 1 300
Adam He 86 400 1 300
Nicole Zhu 115 400 1 300
Alice Lee(缺席)   -300   -300
Peter Gao(替补) 94 200 1 200
8 Richard Li 84 500 3 200
Wilson Song 92 500 3 200
Bin Li 95 500 3 200
Derek Jin 96 500 3 200
9 James Lin 93 300 1 200
Wenjie Liu 90 300 1 200
Kevin Chi 97 300 1 200
Hubert Yu 94 300 1 200
10 Jun Zhao 80 300 1 200
Johnny Wu 94 300 1 200
Daniel Fang 96 300 1 200
Rose Sun 105 300 1 200
11 Harry Bian 101 500 3 200
Ivan Jiang 88 500 3 200
Xuebin Wang 90 500 3 200
Yong Liu 94 500 3 200
12 Cissy Chen 92 500 3 200
Michael Yu 77 500 3 200
Jie Huang 97 500 3 200
Tony Chan 107 500 3 200
13 Jacky Hu(外卡) 83 100 1 0
Peng Tang(外卡) 92 100 1 0
David Luo(外卡) 106 100 1 0
Michael Deng(外卡) 109 100 1 0
 
0.5 点价值50分
0.5 50
1 100
1.5 150
2 200
2.5 250
3 300
3.5 350
4 400
 

汇总积分情况:
  资格赛-2018年5月12日Angus Glen 总积分 第一轮对抗2018年5月19日RedCrest 第二轮对抗2018年5月26日Royal Ashburn 第三轮对抗2018年6月16日Upper Unionville 第四轮对抗2018年6月23日Lionhead Master 第五轮对抗2018年6月30日Lionhead Legend
  球员名 杆数   杆数 本轮积分 杆数 本轮积分 杆数 本轮积分 杆数 本轮积分 杆数 本轮积分
1 Adam He 99 800 85 400 86 400            
2 Alice Lee 106 -300 缺席 0 缺席 -300            
3 Alvin Wang 97 900 92 500 94 400            
4 Bin Li 111 900 106 400 95 500            
5 Bingcheng Li 88 350 85 350 缺席 0            
6 Charles WANG 112 -300 缺席 0 缺席 -300            
7 Charlie Zou  100 650 99 350 无计分卡 300            
8 Chengxing Wang 94 400 92 400 缺席 0            
9 Cissy Chen 94 900 89 400 92 500            
10 Daniel Fang 104 750 96 450 96 300            
11 David Huang 101 900 93 500 104 400            
12 David Yang 107 700 93 300 104 400            
13 David Young Chao 106 800 88 400 103 400            
14 Derek Jin 94 500 缺席 0 96 500            
15 Eweo Li 104 400 98 400 缺席 0            
16 Frank deng 81 700 88 400 88 300            
17 Frank Xu 86 0 缺席 0 缺席 0            
18 Garrison Qu 94 900 90 500 95 400            
19 Golf Song 91 700 76 400 91 300            
20 Harry  Bian 92 900 87 400 101 500            
21 Hubert Yu 106 800 103 500 94 300            
22 Ivan Jiang 96 800 77 300 88 500            
23 Jack li 99 700 113 400 111 300            
24 Jack Shen 92 700 86 400 无计分卡 300            
25 James Lin 90 700 86 400 93 300            
26 Jane Yang 100 600 105 300 106 300            
27 Jian Qiang Tang         99 700 109 400 无计分卡 300            
28 Jie Huang 94 900 95 400 97 500            
29 Jie Tao 101 400 92 400 缺席 0            
30 JINHUA  96 1050 87 450 93 600            
31 John Fung 105 0 缺席 0 缺席 0            
32 Jonny Wu 91 300 缺席 0 94 300            
33 Joseph Pang 88 800 83 400 85 400            
34 Jun Zhao 89 600 82 300 80 300            
35 Kevin Chi 95 300 缺席 0 97 300            
36 Kevin Yang  91 700 82 400 无计分卡 300            
37 Lao Ding 104 700 100 300 89 400            
38 Lao Xiong 97 1000 89 400 89 600            
39 Michael Yu 87 900 90 400 77 500            
40 Nicole Zhu 108 750 112 350 115 400            
41 Paul Lian 99 1000 99 400 105 600            
42 Peter Gao 90 550 82 350 94 200            
43 Richard Li 88 1000 88 500 84 500            
44 Rose Sun 109 700 101 400 105 300            
45 Ryder Wang 94 900 100 500 99 400            
46 Sam He 99 800 95 400 92 400            
47 Sean Deng 86 400 94 400 缺席 0            
48 Sunny Chen 99 400 96 400 缺席 0            
49 Tony Chan 105 900 98 400 107 500            
50 Victor Geng 95 700 102 300 94 400            
51 Wahoo 89 900 84 500 79 400            
52 Wayne Yu 95 850 84 450 98 400            
53 WeiDong Li 101 500 103 500 缺席 0            
54 Wenjie Liu 93 600 90 300 90 300            
55 Wilson Song 91 900 86 400 92 500            
56 Xu Chen 100 450 91 450 缺席 0            
57 Xuebin Wang 96 800 104 300 90 500            
58 Xuekang Li 79 0 缺席 0 缺席 0            
59 YingXue Jiang 90 800 85 400 94 400            
60 Yong Liu 106 900 92 400 94 500            
                           
1 Jacky Hu(外卡)   100   0 83 100            
2 Peng Tang(外卡)   100   0 92 100            
3 David Luo(外卡)   100   0 106 100            
4 Michael Deng(外卡)   100   0 109 100            
 
 分组
Group A1 A2 B1 B2
1 Frank Deng Kevin Yang Jane Yang Jianqiang Tang
2 Jack Shen Golf Song Charlie Zou jack Li
3 Garrison Qu Wahoo David Yang Lao Ding
4 Alvin Wang Joseph Pang David Huang Ryder Wang
5 Wayne Yu Yingxue Jiang Sam He Victor Geng
6 Jinhua Lao Xiong Paul Lian Charles Wang
7 David Young Chao Adam He Nicole Zhu Alice Lee
8 Richard Li Wilson Song Bin Li Derek Jin
9 James Lin Wenjie Liu Kevin Chi Hubert Yu
10 Jun Zhao Johnny Wu Daniel Fang Rose Sun
11 Harry Bian Ivan Jiang Xuebin Wang Yong Liu
12 Cissy Chan Michael Yu Jie Huang Tony Chan


对抗
7A Joseph Pang David Huang Johnny Wu Rose
6B Lao Xiong Charles Wang Yingxue Jiang Victor Geng
6A Frank Deng Jane Yang Ivan Jiang Yong Liu
5B Adam He Alice Lee Cissy Chan Tony Chan
5A Jun Zhao Daniel Fang Wahoo Lao Ding
4B Garrison Qu David Yang Golf Song Jack Li
4A James Lin Kevin Chi Richard Li Bin Li
3B Alvin Wang Ryder Wang Michael Yu Jie Huang
3A Jack Shen Charlie Zou Kevin Yang Jiangqiang Tang
2B David Young Chao Nicole Zhu Jinhua Paul Lian
2A Wilson Song Derek Jin Wenjie Liu Hubert Yu
1B Jack Hu Pang Tang Ruofen Li Michael Deng
1A Wayne Yu Sam He Harry Bian Xuebin Wang